Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego.

I. Dane osobowe

1. Niniejsza polityka prywatności serwisu prowadzonego pod adresem franczyza.intermarche.pl  (dalej określanego jako „Serwis”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest spółka ITM  Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu (adres: ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052836; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy w wysokości 145.000.000,00 zł; REGON 632239507, NIP 7780000892, (zwana dalej „Administratorem” lub „ITM Polska”).

3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”. 

4. Dane osobowe Użytkownika zbierane są w Serwisie w ramach formularzy kontaktowych umieszczonych w Serwisie w postaci:

a. Formularza klasycznego – dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, nazwa miejscowości zamieszkania wraz z kodem pocztowym, adres e-mail i numer telefonu,
b. Formularza dot. przejęcia sklepu – dane osobowe jak w pkt. a powyżej 
c. Formularza dot. przyłączenia prowadzonego sklepu – dane osobowe jak w pkt. a powyżej oraz dodatkowo informacja dot. nazwy/adresu prowadzonego już sklepu;
   
5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym:

a. przetwarzanie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wspólnika lub pracownika spółki wchodzącej w skład Grupy Muszkieterów, prowadzącej sklep pod szyldem Intermarche lub Bricomarche w tym informowania o bieżącym procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu towarów i usług oferowanych w sklepach sieci INTERMARCHE I BRICOMARCHE na podstawie tzw. uzasadnionego interesu prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz w celach dowodowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6. Przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na taką formę komunikacji.

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa. Dane kandydatów na franczyzobiorców udostępniane są innym spółkom z Grupy Muszkieterów, tj. SCA PR POLSKA sp. z o.o. [KRS 0000044594], MGI POLSKA sp. z o.o. [KRS 0000045995], IMMO MUSZKIETEROWIE POLSKA sp. z o.o. [KRS 0000182664] oraz należącemu do Grupy Muszkieterów stowarzyszeniu prawa francuskiego pn. Union des Mousquetaires, z siedzibą we Francji w celu prowadzenia przez te podmioty postępowania rekrutacyjnego na wspólnika lub pracownika spółki wchodzącej w skład Grupy Muszkieterów, w celach statystycznych i archiwalnych. 

8. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez następujące okresy:

a. do momentu cofnięcia zgody Użytkownika na przetwarzanie danych;
b. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora;
c. do upływu okresu przedawnienia roszczeń w przypadku przetwarzania w celu dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. do wykonania przez Użytkownika praw wyłączających przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym do momentu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody – w przypadku przetwarzania w celach marketingowych.

Jeżeli z przepisów prawa wynikał będzie obowiązek dłuższego przechowywania danych, to wówczas dane te będą przechowywane, aż do upływu tego okresu.

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów określonych powyżej, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie złożone w formularzu kontaktowym, zawarcia odpowiedniej umowy etc. Niepodanie danych osobowych wymaganych przez Serwis, skutkuje brakiem możliwości złożenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym lub realizacji innych celów marketingowych przez Administratora. 

13. W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Google AdWords i Facebook Ads. Internet, istnieje możliwość, że dane osobowe Użytkownika, zostaną przekazane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dane Użytkowników mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich.W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

a)  współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  
b)  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
c)  stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
d)  lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę. 


Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

a) Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;
b) Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

 
14. Użytkownikom przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 
15. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane. 

16. Kontakt z Inspektorem ochrony danych ITM Polska sp. z o.o. jest możliwy pod adresem iod@muszkieterowie.pl lub korespondencyjnie z dopiskiem „dane osobowe”.


II. Pliki cookies

Akceptując wykorzystanie plików cookie przez serwisy internetowe w domenie franczyza.intermarche.pl oświadczają Państwo, że Państwa przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Państwa preferencjami. 
Podczas przeglądania naszych stron internetowych, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu końcowym – tablecie, smartfonie) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie. Możemy stosować także inne podobne technologie, np. przechowywanie lokalne. Przed wyrażeniem zgody zapisywane są tylko pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danego serwisu. Pliki cookie mogą być zamieszczane przez ITM, jak i podmioty trzecie, z którymi ITM  współpracuje (partnerzy). 

Czym są pliki cookie? 

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np.zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np.komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić. 

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko). Niektóre informacje zebrane prze cookies są jednak traktowane jako dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO. 
Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Państwa zgody. 

Jak długo działają cookies? 

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go Państwo usuną. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas Państwa wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 365 dni. 

W jakim celu stosujemy cookies? 

Wykorzystujemy cookies w celu: 

•    dostosowania zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz do optymalizacji 
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 
•    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 
•    utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której trzeba na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, 
•    dopasowania treści i reklam do oczekiwań i zainteresowań użytkownika, z równoczesnym ograniczeniem wyświetleń tej samej reklamy lub reklamy niedopasowanej do Państwa zainteresowań na naszych stronach oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich, w celu marketingowym, wraz z niezbędną analityką i pomiarami. Do prezentowania reklamy określonej grupie docelowej mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron i aktywności na stronach internetowych. Dane o aktywności mogą być zestawiane z danymi podanymi nam przez Państwa np. przy rejestracji lub wypełnianiu formularzy. Zestawiane dane są agregowane w taki sposób aby budowany grupowy segment zainteresowań nie pozwalał na wyłonienie i identyfikację pojedynczego identyfikatora użytkownika wyłącznie na podstawie jego profilu, wobec czego identyfikacja użytkownika na podstawie samego profilu nie jest możliwa. Tak zagregowane dane mogą być wykorzystywane przez ITM, a także udostępniane podmiotom trzecim, jeśli istnieje określona podstawa prawna. Cookies reklamowe pozwalają także mierzyć efektywność kampanii reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). 

Google Analytics:

Korzystamy z usługi analityki internetowej Google Analytics, świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dostarcza nam ona informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkowników z witryny, np. wejścia na stronę, długość sesji itp, a dzięki uzyskanym statystykom ulepszamy nasze strony. Zanonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Pliki cookie wykorzystywane w związku z Google Analytics są umieszczane na Państwa urządzeniach wyłącznie za Państwa zgodą.
 
Czy używamy cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich? 

Tak korzystamy z Google Ads i Facebook Ads a związku z tym możemy korzystać z plików cookie generowanych przez te narzędzia w celu dopasowania emisji kampanii reklamowych oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Google Ads i/lub Facebook Ads na podstawie zgody użytkownika, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji udostępnianych tympartnerom przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z partnerami, aby pokazać Państwu reklamę, po odwiedzeniu przez Państwa określonej strony lub aplikacji.

Modyfikowanie ustawień dotyczących cookies i technologii śledzących 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować ich o każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementujemy kodzie  strony kod śledzący Google Analytics. Kod ten wykorzystuje pliki cookies Google. W każdej chwili mogą Państwo zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Jeśli nie chcą Państwo, aby usługodawcy dostarczający serwisy You Tube przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na  stronie internetowej Intermarche/Bricomarche bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można też całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla konkretnej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 
Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na  stronie Intermarche/Bricomarche bezpośrednio do Państwa profilu w serwisie Facebook, to przed wizytą na  stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można też całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla konkretnej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 
Profilowanie 

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe przy pomocy profilowania na podstawie aktywności na stronach internetowych, przy wykorzystaniu plików cookies. Profilowanie jest wykorzystywane w celu przedstawienia oferty marketingowej dopasowanej do Państwa indywidualnych preferencji. 
Blokowanie plików cookies zwiększa poziom ochrony danych, ale niestety tworzy potem problemy z wyświetlaniem niektórych witryn i dostępnością niektórych usług.

PARTNERZY I DOSTAWCY USŁUG 

Google     

Korzystamy z usługi Google AdWords, świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu pomiaru skuteczności poszczególnych reklam, ofert i funkcji. Po kliknięciu reklamy Google w komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie. Plik ten umożliwia nam określenie, czy użytkownik powrócił do witryny z daną ofertą w ciągu 30-dniowego okresu ważności pliku cookie. Informacje uzyskane z pliku cookie są kompilowane w statystyki – Google ustala się łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani do witryny. 

Facebook     

Używamy narzędzi udostępnianych przez serwis społecznościowy Facebook, m.in. kod remarketingowy – Pixel (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia). Podczas wyświetlania naszej strony internetowej przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratora serwisu społecznościowego. Facebook otrzyma informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u tego usługodawcy lub nie są akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera Facebook i tam przechowywana. Jeśli zalogują się Państwo do serwisu Facebook, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. 


You Tube     

Możemy osadzać na naszych stronach treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisów YouTube oraz Vimeo. W związku z tym mogą być wykorzystywane pliki cookies lub technologie local storage i session storage Google związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick oraz pliki cookies Vimeo Inc. 
Jeśli użytkownik odtwarza wideo lub zapoznaje się z innym osadzonym materiałem, Google lub Vimeo otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy lub nie są Państwo akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP użytkownika) jest przesyłana przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 
Pliki cookies związane z YouTube lub Vimeo ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc jeżeli nie chcą Państwo, by do tego doszło, należy się powstrzymać od oglądania filmu. 

III. Kontakt
W przypadku pytań dotyczących stosowanej przez ITM Polska polityki prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie I Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej info@muszkieterowie.pl lub z powołanym w spółce Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@muszkieterowie.pl. Możliwy jest również kontakt korespondencyjny pod adresem Administratora podanym w niniejszym dokumencie z dopiskiem „Dane osobowe”.


 

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #